Kontaktní údaje

Evidenční orgán

Marie Kousalová, starostka obce Sivice

Správce registru

Obec Sivice
Sivice 19
664 07 Pozořice

Kontaktní osoby

Správa uživatelských hesel

Marie Kousalová, starostka
Telefon:544 226 086
E-mail: sivice@sivice.cz

Ing. Oldřich Ondráček, místostarosta
Telefon: 544 226 086
E-mail: sivice@sivice.cz

Základní informace

Základní informace k zákonu o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  ve znění zákona č. 216/ 2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon"), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Oznámení podávají veřejní funkcionáři příslušnému evidenčnímu orgánu na formulářích stanovených vyhl. č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů .

Veřejnými funkcionáři se rozumí člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, starosta a členové rady, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni a vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností, za podmínek stanovených zákonem ( § 2 odst. 3) ).

Do registru oznámení má podle § 13 zákona každý občan právo bezplatně nahlížet na základě písemné žádosti a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Fotokopie oznámení se neposkytují. Do registru oznámení lze nahlížet v listinné podobě v místě sídla evidenčního orgánu a rovněž lze do registru nahlížet v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla.

Podle § 13 odst. 3 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.

Fyzická osoba, která používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů nebo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě se dopustí přestupku ( § 23 odst. 2). Tyto přestupky projednává Úřad pro ochranu osobních údajů. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Přestupku se rovněž dopustí veřejný funkcionář pokud nepodá oznámení o osobním zájmu, nedodrží lhůtu k podání prohlášení, uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení nebo vykonává funkci nebo činnost, kterou tento zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Přestupky projednává v přenesené působnosti  obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má veřejný funkcionář trvalý pobyt.

Copyright © Obecní úřad Sivice - všechna práva vyhrazena
Vytvořil Emersion Software